Disclaimer

Algemeen 

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze website (http://www.meijers.nl/) van Meijers Assurantiën bv, die haar hoofdkantoor heeft op Van Heuven Goedhartlaan 935, Amstelveen (Postbus 707, 1180 AS), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 33135742 (“Meijers”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.  Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.   

Gebruik van deze website 

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Meijers tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Meijers expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Meijers beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.   
Meijers garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden, producten en diensten Wanneer Meijers hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Meijers de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 

Meijers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites zijn door Meijers niet geverifieerd.  

Intellectuele eigendomsrechten

Meijers, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijers of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.  

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijers is het niet toegestaan links naar sites van Meijers aan te bieden.   

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Meijers zendt, is niet gegarandeerd. Meijers raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Meijers te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Meijers te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.  

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Meijers en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Meijers op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Meijers of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.    
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Meijers.  

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.  Meijers behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd. 

Schade melden
menu
Contact