Meer artikelen

Wat gaat er veranderen voor het nabestaandenpensioen door de Wet toekomst pensioenen (Wtp)?

di 9 juli 2024

Het verlies van een werknemer is een ingrijpende gebeurtenis. Wat biedt de pensioenregeling van de werkgever in zo'n situatie? Door de invoering van de Wtp, sinds 1 juli 2023, worden er aanpassingen in het nabestaandenpensioen doorgevoerd. De wijzigingen in het nabestaandenpensioen sluiten beter aan op de behoefte van de huidige maatschappij. Deze veranderingen zorgen voor een eenvoudiger nabestaandenpensioen dat makkelijker is na te rekenen. Arjan Möller, Specialist Pensioen bij Meijers, legt uit wat nabestaandenpensioen inhoudt en welke impact de (Wtp) heeft.

Wat is nabestaandenpensioen?
Nabestaandenpensioen heeft een financieel verzorgend karakter en bestaat uit partner- en wezenpensioen. Beide keren uit na het overlijden van de werknemer/deelnemer. Het partnerpensioen vangt het inkomensverlies van de partner op en wordt levenslang uitgekeerd tot het overlijden van de partner. Het wezenpensioen is bedoeld om de wees financieel te ondersteunen tot tenminste 18 jaar, of langer als de wees studeert. Dit kan overigens per pensioenregeling verschillen.

Omschrijving partner en kind
In het pensioenreglement staat beschreven wie in aanmerking komt voor het partner- en wezenpensioen. Dit is in de meeste situaties begrijpelijk en duidelijk, omdat er voor gehuwden en geregistreerde partners altijd dekking is. Voor werknemers die samenwonen met een partner of een samengesteld gezin hebben, is het verstandig om vooraf uit te zoeken wie recht heeft op deze uitkeringen. Zo is het van tevoren helder wie in aanmerking komt voor een partner- en/of  wezenpensioen. Onder de Wtp is een uniform partnerbegrip geïntroduceerd. Het belangrijkste aspect voor recht op partnerpensioen is dat er sprake moet zijn van een gezamenlijke huishouding.

Nabestaandenpensioen vóór de Wtp
Voor de komst van de Wtp werd nabestaandenpensioen verzekerd en/of opgebouwd op basis van een diensttijd en een opbouwpercentage (salaris-diensttijdmethodiek). Dit systeem berekent de uitkering op basis van het salaris, de AOW-franchise, de dienstjaren tot de pensioendatum en een opbouwpercentage.

Formule:
Dienstjaren x (pensioengevend salaris – AOW-franchise) x opbouwpercentage = bruto uitkering.

Voorbeeld: 20 X (€ 57.545 - / -€ 17.545 ) X 1.16% = € 9.280.

Nabestaandenpensioen na ingang van de Wtp
Met de ingang van de Wtp is de aanspraak op nabestaandenpensioen niet meer afhankelijk van de dienstjaren,  het opbouwpercentage en de AOW-franchise. De berekening voor de aanspraak is makkelijker. Het is een percentage over het salaris, met een maximum van 50%.

Formule:
Pensioengevend salaris x percentage = bruto uitkering

Voorbeeld:  € 57.545 -X (bijvoorbeeld) 25% = € 14.386.


Tot slot nog enkele aandachtspunten:

  • Nabestaandenpensioen is onder de Wtp alleen nog op risicobasis verzekerd. Dus werknemers zijn alleen verzekerd zolang ze in dienst zijn. Wanneer ze uitdienst treden vervalt de dekking.
  • Bij uitdiensttreding vervalt de dekking niet meteen. De dekking blijft onder de Wtp standaard nog drie maanden van kracht. Werknemers krijgen daardoor meer tijd om nieuwe dekking te regelen, veelal door indiensttreding bij een nieuwe werkgever.
  • Het wezenpensioen mag maximaal 20% van het salaris bedragen en keert standaard tot 25 jaar uit (vóór de Wtp waren verschillende eindleeftijden mogelijk).
  • Nabestaandenpensioenen afgesloten vóór de Wtp mogen tot 1 januari 2028 ongewijzigd blijven. Uiterlijk op 1 januari 2028 moet het nabestaandenpensioen zijn aangepast.
  • Het is belangrijk dat uw werknemers er niet op achteruit gaan. Let op dat u uw werknemers goed informeert over de wijzigingen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over nabestaandenpensioen en de Wtp-aanpassingen van pensioenregelingen? Neem dan contact met ons op. Meijers helpt u graag !

Tags: Pensioen, Employee benefits

Schade melden
menu
Contact