Meijers Assurantiën makelaars in assurantiën
Meer artikelen

Welke verzuimverzekering past bij jou?

do 16 december 2021

In Nederland hebben werkgevers een loondoorbetalingsverplichting. Dit kan voor veel werkgevers een behoorlijk financieel risico zijn. De wettelijke loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers is gesteld op 70% van het loon tot de WIA-loongrens (€ 58.311,- in 2021) in het 1e én 2e jaar van ziekte. Voor het 1e jaar van ziekte geldt bovendien dat de werkgever minimaal het voor de zieke werknemer geldende wettelijk minimum loon moet uitkeren.

Vaak hebben werkgevers in hun arbeidsvoorwaarden een ruimere toezegging dan deze wettelijke verplichting of volgen zij een CAO waarin een hoger percentage loondoorbetaling bij ziekte wordt toegezegd. Het is daarom belangrijk de dekking van de verzuimverzekering af te stemmen op het financiële risico dat je als werkgever loopt. Hierbij geldt als beperking dat de dekking van de verzekering niet ruimer mag zijn dan je als werkgever bij ziekte van een werknemer moet uitkeren.

Hoe weet je nu welke verzuimverzekering bij jouw bedrijf past? De huidige markt kent 2 producten om de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever te verzekeren. Dit zijn de Verzuim Conventioneel en de Verzuim Stop-Loss.

Verzuim Conventioneel

Deze verzekering is met name geschikt voor de kleinere werkgever voor wie ziekte van een werknemer een groot financieel risico kan vormen. Dit kan een eenmanszaak met personeel zijn maar ook een bedrijf met 25 werknemers. De Verzuimverzekering Conventioneel keert uit per ziektegeval en hanteert daarbij altijd een wachttermijn in werkdagen. Gedurende deze wachttermijn (minimaal 10 dagen) komen de loonkosten van de zieke werknemer voor rekening van de werkgever (eigen risico). 

Deze verzekering is minder geschikt voor (middel)grote werkgevers vanaf 40-50 werknemers.  Dat komt vooral doordat premie bij een Conventionele dekking relatief hoog is. Deze premie wordt als percentage over de loonsom van het bedrijf berekend. Daarnaast wordt per verzuimgeval een schadedossier aangemaakt. Dit zorgt bij de werkgever voor een administratieve belasting. Voor grotere bedrijven die door hun omvang altijd wel te maken krijgen met verzuim kan dit een nadeel vormen. Zeker wanneer zij voldoende financiële draagkracht hebben voor de kosten van verzuim.

Verzuim Stop-Loss

Voor middelgrote werkgevers kan daarom een Verzuimverzekering Stop-Loss uitkomst bieden. Deze keert niet uit per ziektegeval, maar kijkt naar het totale verzuim gedurende het jaar en biedt dekking voor uitschieters in verzuim. Er geldt een drempelbedrag per jaar, het zogenaamde eigen behoud. Dit deel van de verzuimkosten – uitgedrukt in een percentage van de loonsom - blijft voor rekening van de werkgever. Wanneer de verzuimkosten in een jaar boven deze drempel uitkomen, wordt na afloop van het kalenderjaar uitsluitend dat deel van de verzuimkosten vergoed. Doordat de werkgever bij de Verzuim Stop-Loss het deel van de verzuimkosten tot de drempel zelf draagt, is het premiepercentage vaak een stuk lager dan bij de Conventionele dekking. 

Veel grote werkgevers die voldoende financiële draagkracht hebben, kiezen er vaak voor het loondoorbetalingsrisico bij ziekte volledig zelf te dragen. 
Werkgevers hebben in geval van ziekte van hun werknemers niet alleen te maken met een loondoorbetalingsverplichting. Ook zijn zij verantwoordelijk voor hun re-integratie.

MKB-Verzuimontzorgverzekering

Voor veel kleine werkgevers (tot 25 werknemers) vormen genoemde verplichtingen voor een zware belasting, zowel financieel als organisatorisch. Vaak hebben deze groep werkgevers weinig tot geen ervaring met re-integratietrajecten. Sinds 1 januari 2020 bieden veel verzuimverzekeraars speciaal voor deze groep werkgevers de MKB-verzuimontzorgverzekering aan. Dit is een Verzuimverzekering Conventioneel met gekoppelde arbodienstverlening en aanvullend een onafhankelijke casemanager. Hierdoor wordt de werkgever volledig ondersteund bij de re-integratie van een zieke werknemer.

De kosten voor een MKB-Verzuimontzorgverzekering zijn vaak hoger dan die van de reguliere Verzuim Conventioneel met een los Arbo contract. Dit komt met name door de uitgebreide dienstverlening van de gekoppelde arbodienst en de onafhankelijke casemanager. De MKB-Verzuimontzorgverzekering heeft wel een aantal voordelen. Zo worden interventies die bijdragen aan het herstel en de re-integratie volledig door de verzekeraar vergoed. Ook is er een Poortwachtersgarantie.  

Als compensatie voor de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar komt de overheid werkgevers in het MKB tegemoet door per 1 januari 2022 de premie voor het Arbeidsongeschikheidsfonds (Aof) aan te passen. MKB-werkgevers (loonsom < € 882.500,-) betalen vanaf 2022 een basispremie die lager is dan de premie die geldt voor (middel)grote werkgevers. Dit levert kleinere werkgevers een lastenbesparing op die zij weer kunnen investeren in een goede verzuimverzekering.

Tip:

Nathalie: “Wij zien dat veel verzuimverzekeraars hun premies voor 2022 hebben verhoogd. Aanleiding is de  toegenomen schadelast voor verzekeraars die vooral wordt veroorzaakt door een stijging van het langdurig verzuim. Doordat de kosten voor de verzuimverzekering hoger worden, kiezen werkgevers er soms voor om de wachttermijn van hun verzekering te verruimen. Hierdoor wordt de premie voor de verzuimverzekering weliswaar lager. Het gevolg is een minder goede dekking voor de loondoorbetalingsverplichting. Doordat de verzekering later gaat uitkeren blijven verzuimkosten langer voor eigen rekening. Wij adviseren werkgevers daarom eerst te kijken welk risico zij financieel kunnen dragen voordat zij hun verzekering laten aanpassen.”

 

Tags: Route 2022, verzuim, verzuimverzekering, werkgever