Meer artikelen

Langdurig zieke 60-plussers sneller aan de beurt bij UWV

ma 6 maart 2023

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers
Vanaf 1 oktober 2022 voert UWV een vereenvoudigde WIA-beoordeling uit voor 60-plussers. Deze tijdelijke maatregel is ingevoerd, omdat UWV kampt met een tekort aan verzekeringsartsen. Dit heeft geleid tot grote achterstanden bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Werknemers van zestig jaar of ouder die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 de grens van twee jaar ziekte bereiken, worden alleen nog beoordeeld door een arbeidsdeskundige en niet meer door een verzekeringsarts. Bij een inkomensverlies groter dan 35%, verklaart UWV werknemers automatisch voor 80- 100% WGA-arbeidsongeschikt.

Wat zijn de consequenties van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor u als werkgever?
Voor een werkgever zijn de consequenties vaak positief, omdat er geen verzekeringsarts aan de beoordeling te pas komt. De arbeidsongeschiktheid uitkeringslasten mogen niet aan de werkgever worden doorbelast en meegerekend in de Werkhervattingskaspremie (WHK). Ieder jaar ontvangt u als werkgever van de belastingdienst uw Werkhervattingskaspremie (WHK). Hierin staat de premie van de WGA en Ziektewet. De hoogte van de WGA-premie is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van uw (ex)werknemers. Wanneer UWV deze uitkeringslasten onterecht aan u toerekent, adviseren wij u hier bezwaar tegen te maken. Een werkgever heeft er daarom belang bij om de WHK-beschikking vanaf 2024 goed te controleren. Dit kan namelijk duizenden euro's premievoordeel betekenen.

Wat betekent de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor uw werknemer?
Zolang de verwachte WGA-status lager is dan 80%,  levert de vereenvoudigde WIA-beoordeling (financieel) voordeel voor de werknemer op. Alleen als er sprake is van een IVA-toekenning (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt), betekent dit een lagere uitkering van 5%. Dus 70% bij een WGA-toekenning in plaats van 75% bij IVA-status.

Alsnog bezwaar maken
Maakt de werknemer bezwaar tegen de WIA-beoordeling? Dan volgt er alsnog een beoordeling door een verzekeringsarts. De mogelijke consequenties hiervan zijn:

  • toekenning van een IVA-status. Dit houdt in dat de werknemer volledig en duurzaam (voor altijd) arbeidsongeschikt wordt verklaard. Daardoor heeft de werknemer recht op een hogere uitkering. UWV rekent de IVA-uitkeringslast in dit geval niet toe aan de werkgever.
  • toekenning (blijft) een 80%-100% WGA-status. Dit houdt in dat de kans bestaat dat de werknemer gedeeltelijk herstelt. Er verandert niets voor de werknemer.
  • toekenning van een lagere WGA-status dan 80%. De werknemer ontvangt daardoor een lagere uitkering van UWV. In dit laatste geval ontvangt de werknemer mogelijk een aanvulling uit een WGA-Hiaatverzekering als de werkgever deze heeft afgesloten.

Een werkgever had er vóór 1 oktober 2022 financieel belang bij om iedere WGA 80-100%- beoordeling om te buigen tot een IVA-beoordeling. Omdat de lasten dan niet worden toegerekend aan de werkgever. Voor 60-plussers geldt nu dat in beide gevallen dat de WGA/IVA-uitkeringslast niet wordt toegerekend. Nu een WGA 80-100% beoordeling geen financiële consequenties heeft, hoeft u als werkgever dus ook geen bezwaar hierop te maken.

Wat is de impact voor verzekeraars?
De vereenvoudigde WIA-beoordeling heeft ook impact op afgesloten verzekeringsproducten. Zo hoeft een verzekeraar geen of een lagere uitkering te doen op de WGA-Hiaatverzekering. Het WGA-hiaat is het inkomensverlies dat kan ontstaan bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Verder wordt de WGA-schadelast niet aan een werkgever toegerekend. Als een werkgever eigen risicodrager is voor de WGA, brengt UWV deze lasten niet bij werkgever in rekening. Ook hoeft de verzekeraar in dat geval dus niet uit te keren.

Het kan zijn dat verzekeraars worden geconfronteerd met een hogere schadelast (oftewel meer uitkeringen) op de WIA-Excedentverzekering. Als een 60-plusser met een inkomen boven het maximale SV-loon (in 2023: 66.956 euro op jaarbasis) een WGA-status van 80-100% krijgt, dan moet de verzekeraar de uitkering op dit arbeidsongeschiktheidspercentage uitkeren. Dit kan mogelijk leiden tot premiestijgingen in de toekomst.

Situatie na 1 januari 2024
De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers is in principe een tijdelijke maatregel tot 1 januari 2024. Onze verwachting is alleen dat het tekort aan verzekeringsartsen niet is opgelost voor 1 januari 2024. Mogelijk verlengt UWV deze regeling dan. Vandaar dat wij benadrukken dat het belangrijk is voor de werkgever om de WIA-dossiers van 60-plussers goed te monitoren. Blijf dus controleren of de WGA-uitkeringslasten (onterecht) aan u worden doorbelast. Meijers Vitaal helpt u graag bij de controle van de WHK-beschikking.

 Meer weten? Neem dan contact op met Martien van den Brom. 

Tags: Meijers Vitaal, Employee benefits