Meijers Assurantiën makelaar in assurantiën
Meer artikelen

Nieuwe pensioenrichtleeftijd. Gevolg?

Do 30 November 2017

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de standaard pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar.
Wat betekent de wijziging voor u?

AOW-leeftijd2 Nederlands pensioenstelsel klein
In de zogeheten Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is bepaald de AOW-leeftijd vanaf 2022 wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de  levensverwachting. Dat houdt in dat de precieze AOW-leeftijd nu nog niet voor iedereen bekend is. In 2022 en 2023 zal de AOW-leeftijd op 67 jaar en 3 maanden liggen. Hoe de AOW-leeftijd daarna ontwikkelt is nog niet bekend. De exacte AOW-leeftijd wordt vanaf 2017 steeds vijf jaar van tevoren vastgesteld.

Voor het  werkgeverspensioen, dat een aanvulling vormt op de AOW, geldt dat pensioenrichtleeftijd met hele jaren wordt aangepast. Per 2018 is deze pensioenrichtleeftijd dus 68 jaar. Als gevolg hiervan sluiten de AOW en pensioenrichtleeftijd niet naadloos op elkaar aan.

De meeste werkgevers in Nederland bieden een pensioen aan hun medewerkers. Soms is dat verplicht vanuit een cao of een bedrijfstakpensioenfonds. En soms is dat vrijwillig, waarbij de werkgever zelf besluit de werknemers deze belangrijke arbeidsvoorwaarde te bieden.

Ongeacht wie de pensioenregeling uitvoert: zorg ervoor dat die regeling altijd past binnen de maximale opbouwgrenzen die de Belastingdienst definieert.

Soorten pensioenregelingen en maximale grenzen
Pensioenregelingen vallen uiteen in zogeheten salaris/diensttijd regelingen en beschikbare premieregelingen. Salaris/diensttijdregelingen worden aangeduid als middelloonregelingen,  eindloonregelingen of Defined Benefit (DB). Beschikbare premieregelingen worden vaak aangeduid als Defined Contribution (DC).

De Belastingdienst heeft, door de verschuiving van de pensioenleeftijd, nieuwe grenzen vastgesteld. Voor eindloon- en middelloonregelingen blijven de fiscaal maximale opbouwpercentages gehandhaafd van respectievelijk 1,657% en 1,875% per dienstjaar. Alleen de pensioenrichtleeftijd gaat dus naar 68 jaar. Wilt u de pensioenleeftijd in de pensioenregeling handhaven op 67 jaar, dan zal het opbouwpercentage dienen te worden herrekend. Een beschikbare premieregeling moet zijn afgeleid van de opbouw in een middelloonregeling. Hierbij wordt een premiestaffel bepaald die is gebaseerd op een verondersteld rendement. De Belastingdienst toetst of de premiestaffel voldoet aan de eisen. Om structuur hierin aan te brengen, stelt de Belastingdienst standaard premiestaffels vast, gebaseerd op een verondersteld rendement van drie of vier procent (de zogenaamde drie en vier procent staffels).

Een werkgever mag ook rekening houden met de marktrente die op dit moment lager is dan drie procent. Men spreekt dan van een marktrentestaffel die uitgaat van een lager rendement dan drie procent. Veel uitvoerders van beschikbare premieregelingen laten de huidige (hogere) premiestaffels  toetsen o.b.v. de marktrente. Hierdoor kan de huidige staffel gehandhaafd blijven.

Wat betekent dit?
Uiterlijk voor 1 januari 2018 dient de pensioenregeling te zijn bijgesteld, zodat deze past binnen de nieuwe fiscale grenzen. Meijers heeft haar werkgevers geïnformeerd over de noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling voor hun medewerkers. Denk hierbij aan:

  • Opbouwpercentages of premiestaffels.
  • Het nabestaandenpensioen dat veelal hoger wordt. Als de pensioenleeftijd naar 68 wordt aangepast,  neemt de potentiële diensttijd, die wordt gebruikt in de berekening van het nabestaandenpensioen, toe met een jaar.
  • De eindleeftijd van het ANW-hiaatpensioen. Als medewerkers hiervoor zelf betalen, zien zij hun premies mogelijk iets stijgen.
  • De regelingen voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid kennen een langere potentiële uitkeringsduur bij pensioenleeftijd 68.
  • Ook voor andere arbeidsvoorwaarden zoals inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsregelingen (denk aan WGA-hiaat en de WIA-excedentregeling) wordt de eindleeftijd aangepast. Hiermee sluit de daadwerkelijke datum van pensionering van de medewerker beter aan. Medewerkers zijn geïnformeerd over de aanpassingen van de arbeidsvoorwaarde(n).  Er is zelfs instemming benodigd. In sommige trajecten zal ook en OR of een PVT zijn betrokken. Meijers ondersteunt werkgevers hier uiteraard bij.

Wist u dat …

  • ...een pensioenrichtleeftijd van 68 niet hoeft te betekenen dat uw pensioenregeling daadwerkelijk een pensioenleeftijd kent van 68? Het is mogelijk om een eerdere pensioenleeftijd dan 68 te blijven hanteren. Die regeling moet dan alleen wel voldoen aan de nieuwe fiscale grenzen. En het is de vraag of dit aan te raden is.
  • … veel arbeidsongeschiktheidsverzekeraars overgaan op een eindleeftijd van uiterlijk 70 jaar? Dan zijn de verschuivingen in de AOW-leeftijd voorlopig alvast opgevangen.
  • … wij nog altijd arbeidsovereenkomsten tegenkomen die geen heldere of eenduidige einddatum bepaling kennen? Of zelfs soms een harde pensioenleeftijd van 65 jaar noemen! Mocht dit het geval zijn, dan adviseren wij u om dit aan te passen in overleg met uw juridisch adviseur.
  • … de markt aantrekt en het gevecht om goede medewerkers te vinden en te behouden harder wordt? In sommige gevallen overwegen werkgevers het arbeidsvoorwaardenpakket te verbeteren, zeker daar waar sprake is van relatief magere regelingen.

Tag: Pensioen